Current Position: Home Page >> Standard Management >> Industry Standards

Specification for enterprise service bus implementation in securities and futures industry internal institution

Standard No.: JR/T 0159—2018
Standard Chinese name: 证券期货业机构内部企业服务总线实施规范
Standard English name: Specification for enterprise service bus implementation in securities and futures industry internal institution
Issue Date: 2018-09-27
Implementation Date: 2018-09-27
Drafting Unit: IT Center, China Securities Regulatory Commission, Dept. of Fund and Intermediary Supervision, China Securities Regulatory Commission, Industrial Securities Company Limited, China Galaxy Securities Co., Ltd., Dongxing Securities Corporation Limited, Guosen Securities Company Limited.
Draftman: Zhang Ye, Liu Tiebin, Zhou Yunhui, Liu Yeqing, Gao Hongjie, Cao Lei, Guo Fu, Liu Bin, Tang Peilai, Peng Xianglin, Liu Hanxi, Jiang Jianfei, Lin Weijie, Chi Ye, Tang Shuo, Qiu Jie, Wang Zuojing, Zhou Jian, Jia Shufang, Wang Zhaohui, Gong Daping.
Standard Scope: This standard specifies the technical structure and composition, service life cycle and project organization management of enterprise service bus, and gives a typical application scenario of enterprise service bus.

This standard applies to the implementation of enterprise service bus in securities and futures institutions.

Print】 【Close