Current Position: Home Page >> Standard Management >> Industry Standards

Data classification guidelines for securities and futures industry

Standard No.: JR/T 0158—2018
Standard Chinese name: 证券期货业数据分类分级指引
Standard English name: Data classification guidelines for securities and futures industry
Issue Date: 2018-09-27
Implementation Date: 2018-09-27
Drafting Unit: IT Center, China Securities Regulatory Commission, Dept. of Fund and Intermediary Supervision, China Securities Regulatory Commission, China Financial Futures Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Futures Exchange, Dalian Commodity Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange, China Securities Investor Protection Fund Corporation Limited, China Securities Information Technology Service Limited Company, China Securities Finance Corporation Limited, National Equities Exchange and Quotations Corporation Limited, China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, China Futures Market Monitoring Center Corporation Limited, Capital Market Statistics and Monitoring Center Corporation Limited, Securities Association of China, China Futures Association, Asset Management Association of China, Shanghai Financial Futures Information Technology Co., Ltd., China Galaxy Securities Co., Ltd., Haitong Securities Company Limited, CITIC Securities Company Limited, Huatai Securities Company Limited, Industrial Securities Company Limited, Guotai Junan Futures Company Limited, Huatai Futures Company Limited, CITIC Prudential Fund Management Co., Ltd., Bank of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd.
Draftman: Zhang Ye, Liu Tiebin, Zhou Yunhui, Wang Dongming, Mao Jiawei, Wang Kai, Gao Hongjie, Zhu Xiang, Guo Fu, Qi Bo, Cao Lei, Xu Kaiwen, Shi Guangwei, Lu Jidong, Dai Peng, Zhang Qianli, Lv Dexu, Yu Peiyan, Zhu Mingkang, Weng Nianlong, Lin Lin, Xie Ran, Wang Xin, Shao Chen, Cong Riquan, Zhou An, Wu Zhonghua, Lin Peng, Xiang Chuncheng, He Chongyu, Zhang Jingyan, Cui Huiyang, Chen Ming, Zhang Shichao, Zhou Changshun, Ai Qing, Zheng Wentian, Deng Tingxun, Wang Dong, Wu Baojie, Li Chen, Zhang Song, Wang Yue, Ni Taoyong, Hu Weining, Wu Fuwen, Chen Yixin, Dong Mingyu, Tang Hua.
Standard Scope: This standard specifics an overview of data classification methods and a detailed description of data classification methods of securities and futures industry, and gives suggestions on key issues in data classification.

This standard applies to securities and futures industry institutions, relevant special business service agencies, and relevant information technology service agencies in data classification work.

Note: Specialized business service institutions and information technology service institutions are suitable for carrying out business services and technical services involving relevant data of the securities and futures industry.

Other relevant institutions in the industry may classify data according to this standard.

Print】 【Close