Current Position: Home Page >> Standard Management >> Industry Standards

Basic requirements of information system colocation for securities and futures industry

Standard No.: JR/T 0133—2015
Standard Chinese name: 证券期货业信息系统托管基本要求
Standard English name: Basic requirements of information system colocation for securities and futures industry
Issue Date: 2016-01-13
Implementation Date: 2016-01-13
Drafting Unit: IT Center, China Securities Regulatory Commission, China Futures Association, Securities Association of China, China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Stock Communication Corporation Limited, Shenzhen Securities Communication Co., Ltd., Shanghai Futures Information Technology Co., Ltd., Dalian Futures Information Technology Co., Ltd., Zhengzhou Esunny Information Technology Co., Ltd., Shanghai Financial Futures Information Technology Co., Ltd., Guotai Junan Securities Company Limited, China Galaxy Securities Co., Ltd., Capital Securities Co., Ltd., Bosera Asset Management Company Limited, China Asset Management Company Limited, China Futures Co., Ltd., CITICS Futures Co., Ltd., JP Morgan Futures Co., Ltd..
Draftman: Zhang Ye, Luo Kai, Liu Tiebin, Wang Meng, Lu Yi, Wei Ming, Liu Yunqing, Zhang Chao, Cui Chao, Chen Ming, Chen Mingui, Wu Ning, Qi Gang, Zhu Jiagen, Guo Jiansheng, Zheng Junguang, Xu Haitao, Yan Meng, Zhao Ming, Yang Wei, Wu Jie, Jiang Yunan, Yu Feng, Tang Peilai, Yuan Weiju, Wang Kankan, Shi Yachen, Liu Zhiya, Lin Qi, Zhang Xiaoyong, Huang Haikang, Shao Jianqiu, Jiang Xuehong, Ma Weihua, Wei Liming, Wang Xi, Liu Tianyu, Hou Xuefeng.
Standard Scope: This standard specifies the basic requirements of information system colocation in securities and futures industry.

This standard applies to the securities and futures market core institutions and their subordinate institutions that use colocation services and provide colocation services for securities and futures institutions within the scope of regulatory provisions.

Print】 【Close