Current Position: Home Page >> Standard Management >> National Standard

Specification System for Electronic Information Disclosure of Securities and Futures Industry-Part 3 Tagged Document Template

Standard No.: GB/T 30338.3—2013
Standard Chinese name: 证券期货业电子化信息披露规范体系 第3部分:标引模板
Standard English name: Specification System for Electronic Information Disclosure of Securities and Futures Industry-Part 3: Tagged Document Template
Issue Date: 2013-12-31
Implementation Date: 2014-07-01
Drafting Unit: IT Center, China Securities Regulatory Commission, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, China Securities Investor Protection Fund Corporation Limited, SSE Infonet Ltd, Shenzhen Securities Information Co., Ltd., Shenzhen Securities Communication Co., Ltd., Global Business Intelligence Consulting Co., Ltd., Lixin Certified Public Accountants (special general partnership) , Shanghai Xinliduo Digital Technology Co., Ltd., Genesys Infornation Technology Co., Ltd..
Draftman: Zhang Ye, Yao Feng, Yu Wenqiang, Bai Shuo, Zou Sheng, Liu Huiqing, Zhang Xiaowei, Ge Weiping, Chu Zhuang, Deng Huanle, Cheng Li, Deng Xuezhi, Su Mei, Zhang Xingdong, Xun Xiaoqing, Fu Dewei, Zhao Guoqiang, Jia Xiaopeng, An Wenhui, Li Yunfeng, Chen Guizhong, Jiang Jianren, Zhao Zhigang, Zheng Binxiang, Chen Gong, Ding Tao, Feng Jinwen, Liu Qinghui, Shen Zhen, Gao Yang, Zhao Wei, Liu Shiping, Luo Liming, Dong Fengjiang, Chen Fanfeng, Li Hai, Zhou Xiaoming.
Standard Scope: This part of GB/T 30338 defines the structure, marking rules, production and management of indexing template. This part applies to the use of XBRL technology for the electronic process that disclose information to the public or submit information to the regulatory authorities.

Print】 【Close