Current Position: Home Page >> Standard Management >> National Standard

Specification System for Electronic Information Disclosure of Securities and Futures Industry-Part 1 Framework

Standard No.: GB/T 30338.1—2013
Standard Chinese name: 证券期货业电子化信息披露规范体系 第1部分: 基础框架
Standard English name: Specification System for Electronic Information Disclosure of Securities and Futures Industry-Part 1: Framework
Issue Date: 2013-12-31
Implementation Date: 2014-07-01
Drafting Unit: IT Center, China Securities Regulatory Commission, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, China Securities Investor Protection Fund Corporation Limited, SSE Infonet Ltd, Shenzhen Securities Information Co., Ltd., Shenzhen Securities Communication Co., Ltd., Global Business Intelligence Consulting Co., Ltd., Lixin Certified Public Accountants (special general partnership) , Shanghai Xinliduo Digital Technology Co., Ltd., Genesys Infornation Technology Co., Ltd..
Draftman: Zhang Ye, Yao Feng, Yu Wenqiang, Bai Shuo, Zou Sheng, Liu Huiqing, Zhang Xiaowei, Ge Weiping, Chu Zhuang, Deng Huanle, Cheng Li, Deng Xuezhi, Liu Shiping, Luo Liming, Dong Fengjiang, Chen Fanfeng, Jiang Jianren, Zhao Zhigang, Zheng Binxiang, Chen Gong, Su Mei, Zhang Xingdong, Xun Xiaoqing, Ding Tao, Feng Jinwen, Liu Qinghui, Shen Zhen, Gao Yang, Zhao Wei, Zhao Guoqiang, Li Hai, Zhou Xiaoming, Jia Xiaopeng, An Wenhui, Li Yunfeng, Chen Guizhong.
Standard Scope: This part of GB/T 30338 defines the basic scope, technical framework, principles and management requirements of the securities and futures industry XBRL electronic information disclosure application. This part applies to the use of XBRL technology for the electronic process that disclose information to the public or submit information to the regulatory authorities.

Print】 【Close